• PRODAP - POLSKA FIRMA
  • PRODAP - POLSKA FIRMA
    Wysyłka, gwarancja, serwis na terenie Polski

TRANSLATE / PRZETŁUMACZ
 
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

RODO


Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w ten sposób, że zacznie być stosowane nowe ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). Z uwagi na to, PRODAP S.C. z siedzibą w Częstochowie pragnie skierować do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, gromadzone w toku współpracy.
PRODAP S.C. jest odpowiedzialna za kontrolę danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w ramach współpracy z Państwem i Państwa firmą. Szanujemy prywatność i będziemy chronić dane osobowe, które przetwarzamy. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


Kontakt i informacje ogólne
Administratorem danych osobowych jest PRODAP S.C., z siedzibą przy ul. Narcyzowej 37, 42-200 Częstochowa, NIP 949 22 02 629 (dalej zwana: „PRODAP”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Mogą się Państwo skontaktować z nami na numer telefonu 794-235-776 i adres e-mail biuro@prodap.pl.


Jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są tego cele?
Dane jakie gromadzimy to w przeważającej większości:
a) imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe (w tym między innymi takie dane jak adres, adres e-mail i numer telefonu, NIP) ,
c) wizerunki zapisane w obrazie monitoringu wizyjnego działającego na terenie naszego zakładu.

Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku i w zakresie, w jakim obowiązujące prawo stanowi dla nas do tego podstawę prawną. W związku z tym będziemy przetwarzać wyłącznie dane osobowe:
a) jeżeli jest to nam potrzebne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Państwem,
b) jeżeli jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego, np.:
przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych
organów, składanie i rozpatrywanie reklamacji
c) jeżeli wymaga tego nasz usprawiedliwiony interes, np.:
udokumentowanie realizacji transakcji,
ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenie analiz, zestawień i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne,
weryfikacji wiarygodności płatniczej,
marketing bezpośredni.
d) lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Dane osobowe przechowywane są w bazach danych zarządzanych przez PRODAP. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych wymaganymi przez obowiązujące prawo.
Podmioty, których dane dotyczą to kontrahenci, potencjalni kontrahenci,


Komu przekazujemy dane osobowe?
PRODAP przekazuje dane osobowe:
a) odbiorcom danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową, działające na zlecenie PRODAP.
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu PRODAP, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową, działające na zlecenie PRODAP,
c) innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przed tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z PRODAP przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych, w zakresie, w jakim staną się one administratorami danych.


Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Na chwilę obecną PRODAP nie planuje przekazywać danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię).
W przypadku, gdy PRODAP podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo, a w szczególności, na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodne z zasadami przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.
Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano ten cel przetwarzania danych.


Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

Jakie są uprawnienia osób, których dane dotyczą?
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO).

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

c) w szczególnych sytuacjach mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez PRODAP danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes PRODAP lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, PRODAP nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że PRODAP wykaże, że istnieją:

• ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez PRODAP narusza przepisy RODO.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres PRODAP S.C. 42-200 Częstochowa, ul. Narcyzowa 37, bądź mailowo na adres biuro@prodap.pl

 

PRODAP - POLSKA FIRMA 

Wysyłka, gwarancja, serwis na terenie Polski

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl